Det är stort fokus på miljöeffektivitet inom produktionen av griskött. Det beror på att det finns en lång tradition i Danmark i att lägga vikt på en hållbar produktion.

I lantbruket har man sänkt den totala miljöbelastningen, effektiviserat och ökat produktionen och har goda erfarenheter av att recirkulera agroindustriella biprodukter.

I Danmark är det fokus på att kväve från grisproduktionen kan förångas till luften i form av ammoniak och sedan 1985 har branschen lyckats halvera miljöpåverkan från kväve per kg slaktgris. Lantbrukets avelsutveckling och foderoptimering anses vara särskilt avgörande för denna sänkning.

Grisproducenterna arbetar också målriktat på att sänka fosforutsläppen, vilket har resulterat i en reducering av fosfor per kg griskött med 50 % sedan 1985. Här spelar tillsättningen av enzymet fytas i grisfodret en stor roll.

Vill du veta mer om hur branschen arbetar med hållbarhet? Så läs mer här

Läs mer