Kväve

Kväve från grisproduktionen kan förångas till luften i form av ammoniak. I Danmark är det stort fokus på problemet och sedan 1985 har branschen lyckats halvera miljöpåverkan per kg slaktgris.

Kväve (eller "N" som är den kemiska beteckningen för "Nitrogen") är ett viktigt näringsämne för växterna och ingår i aminosyror, vilka är byggstenarna i protein.

I samband med grisproduktionen förångas kväve i form av ammoniak från stallar och gödningsbehållare till luften, där det exempelvis kan påverka naturen.

Det är mycket stort fokus på att reducera utsläppen av ammoniak i luften och grisproduktionen har därför reducerat kväveutsläppen per slaktgris från 4,4 kg N år 1992 till 2,8 kg år 2012. Totalt sett har ammoniakutsläppen från grisar sjunkit 39 % sedan 1990. Under samma period har produktionen av griskött stigit med 51 %.

Utveckling av avel och grisfoder spelar en stor roll för ammoniakreduktionen
Bland de väsentligaste faktorerna bakom minskningen av ammoniakutsläpp från grisar finns förbättringar i lantbrukets avelsarbete och foderoptimering. Dessutom har ¬förändrad spridning av gödsel, där gödslet antingen sprids med slangar eller plöjs ner, också bidragit till att minska ammoniakutsläppen.

När gödning sprids tillförs kväve i marken, vilket göder grödorna. Beroende på mängden kväve som sprids i markerna, plantornas växtlighet, sättet på vilket gödningen sprids, vädret m.m. kan en del av kvävet sköljas bort från markerna till sjöar och vattendrag.

För kväve har miljöpåverkan per producerat kg slaktgris sjunkit till ca hälften av nivån 1985. Detta har bl.a. skett genom optimering av fodret till grisarna, avelsarbete och förbättrad hantering av gödningen. Vidare finns det en rad skärpta regler för hur mycket kväve man får släppa ut i markerna, exempelvis genom det så kallade harmonikravet.