Den offentliga veterinärkontrollen undersöker och kontrollerar alla slaktkroppar, inälvor och organ efter slakt. Kontrollen säkrar att grisköttet kommer från friska djur. Samtidigt skickas resultatet till bönderna som därmed snabbt får information om eventuella sjukdomar, vilket gör att de kan förebygga problemen tidigt.

Kontrollen efter slakt består av en kontroll av griskropparna och organen. Vid kontrollen säkras att endast friska delar från friska djur godkäns för konsumtion. Kontrollen omfattar även stickprovskontroller för oöns-kade restkoncentrationer i köttet av t.ex. medicinrester, olagliga hormoner, besprutningsmedelsrester och tungmetaller.

Kött och delar av slaktade grisar som klassas som oägnat som mänsklig föda får inte komma i kontakt med kött som godkänts som mänsklig föda, utan kasseras och skickas till destruktion.

 

Grisproducenterna kan använda resultaten från kontrollen för förebyggande åtgärder

Resultatet av köttkontrollen skickas vidare til bönderna tillsammans med avräkningen.

Den offentliga veterinärkontrollen av slaktade grisar (köttkontroll) sker i enlighet med reglerna i kontrollför-ordningen för animaliska livsmedel (854/2004/EF).