Antibiotikaresistens Kött

Vad är antibiotikaresistens?
Antibiotikaresistens innebär att vissa bakterier kan bygga upp resistens (motstånd) mot specifik antibiotika. Det kan betyda att behandlingen inte fungerar när en patient ska behandlas mot en infektion. I de allra flesta fall kan infektioner med resistenta bakterier behandlas med andra typer av antibiotika.

Resistenta bakterier innebär normalt inte större risk för att bli sjuk än andra bakterier. Exempelvis är risken för att bli sjuk om man bär på en stafylokock som inte är resistent mot methicillin densamma som om det vore en bakterie som är resistent (MRSA).

Möjlig behandling av infektioner med resistenta bakterier

Infektioner med resistenta bakterier kan i de allra flesta fall behandlas med andra typer av antibiotika, men i utlandet, speciellt i Mellanöstern, finns det nu bakterier som är resistenta gentemot nästan alla former av antibiotika.

I Danmark är det särskilt viktigt att undvika resistens mot fluoroquinoloner och cefalosporiner eftersom dessa är förstahandspreparat för behandling av en rad livshotande infektioner, såsom blodförgiftning (bakteriemi). Om bakterien är resistent upptäcks detta vid en odling och behandlingen kan korrigeras, men det medför att en korrekt behandling försenas, vilket kan få livshotande konsekvenser.

Vad kan göras för att undvika antibiotikaresistens?

Det viktigaste sättet att undvika utveckling av resistens är att minska antibiotikaanvändningen. Det som har högst prioritet är att undvika användning av de kritiskt viktiga antibiotikasorterna fluoroquinoloner och cefalosporiner. Dessa är därför belagda med stränga begränsningar inom danskt lantbruk.

Hur uppstår antibiotikaresistens?

Generell antibiotikaanvändning kan bidra till att resistens främjas för kritiskt viktig antibiotika, vilket beror på så kallad korsresistens och co-selektion. Vissa resistensmekanismer verkar gentemot flera typer av antibiotika, korsresistens. Co-selektion uppstår när en bakterie är resistent gentemot flera typer av antibiotika. Behandling med en av dessa antibiotikatyper innebär att även andra typer av resistens blir vanligare eftersom det är samma bakterie.

I Danmark är resistens gentemot kritiskt viktig antibiotika hos både djur och människor låg jämfört med resistensförekomsten i utlandet.

Läs mer om antibiotikaresistens:
DANMAP
European Food Safety Authority (EFSA)
Statens Serum Institut