Restämnen

Innehållet av restämnen i färskt kött övervakas och kontrolleras löpande av både de offentliga myndigheterna och slakterierna själva genom egenkontrollprogram. Varje år undersöks sammanlagt ca 20 000 slakteriprover. Danskt griskött har en mycket låg förekomst av restämnen av antibiotika jämfört med andra europeiska länder.

Resultat av slakteriproverna:

Antibiotika och kemoterapeutika

  • Vid de senaste 10 årens stickprovsundersökningar (2007 - 2017) av danskt griskött har det påvisats restämnen från antibiotika och kemoterapeutika i 0,0 - 0,02 % av proverna (under de senaste åren 18 000 - 20 000 prover per år).

Hormoner

  • I EU är det förbjudet att använda hormoner för växtfrämjande syften.
  • Vi har inte påvisat restämnen från hormoner i danskt griskött med undantag för ett enda tillfälle.

Pesticider och PCB

  • Sedan 1980-talet har Fødevarestyrelsen planerat och genomfört stickprovsndersökningar för restämneskoncentrationer av pesticider och PCB i livsmedel – både animaliska och vegetabilska.
  • De tillåtna gränsvärdena har aldrig överskridits.

Dioxiner

  • Varje år undersöks ca 100 prover för dioxiner och hittills har EU:s gränsvärden inte överskridits, med undantag för ett enda tillfälle. 

Tungmetaller

  • Endast ett enda stickprov har någonsin överskridit de tillåtna gränsvärdena för tungmetaller (bly, kadmium och kvicksilver samt för spår av nickel, selen och krom).

Danmark har byggt upp ett livsmedelsövervakningsprogram för att kontrollera innehållet av restämnen i bl.a. färskt kött, vilket sker i enlighet med EU:s direktiv 96/23/EU. Övervakningsprogrammet består av en offentlig del från Fødevarestyrelsen och en egenkontrolldel som genomförs av slakterierna. Sammanlagt undersöker Fødevarestyrelsen och egenkontrollen i storleksordningen 20 000 slakteriprover av grisar varje år.