Salmonellaövervakning på slakteriet

Danskt griskött har en av världens lägsta förekomster av salmonella, den ligger på strax över 1 %. Den låga nivån beror på en strikt kontroll där alla slakterier varje dag utför tester för förekomst av salmonella.

Salmonella är en tarmbakterie som finns hos såväl den vilda faunan (djurlivet i ett bestämt område) som hos produktionsdjur och det gör att salmonella kan isoleras från miljön. Under slaktprocesserna finns det risk för att bakterien kan överföras från munhåla eller tarmkanal till slaktkroppen.

Hygienkontroll från många håll

Hygien är det bärande elementet för livsmedelssäkerhet och därmed också för kontrollen av Salmonella på slakterierna. Hygienen på slakterierna kontrolleras löpande, dels i form av egenkontroll och dagliga inspektioner och dels genom myndigheternas granskning av verksamheterna. Slutligen sker regelbundna inspektionsbesök av kunder och mottagande länder.

Dansk handlingsplan mot salmonella sedan 1993

Den första övervakningen av salmonella i griskött startades 1993 och 2001 infördes den nuvarande övervakningen. På grisslakterierna tas varje dag prover på fem slaktkroppar som undersöks för salmonella. Totalt tas fler än 18 000 prover från slaktkroppar varje år.

Resultaten granskas löpande och om det hittas fler än ett positivt prov de senaste 11 slaktdagarna så ska slakteriet försöka klarlägga orsaken.

Vid handlingsplanens start 1993 var det 1 144 humana fall av salmonellainfektion som tillskrevs danskt griskött. Siffran är nu mellan 100 och 200 fall om året. Denna utomordentliga sänkning tillskrivs handlingsplanerna mot salmonella.

Förekomsten av salmonella i det danska grisköttet ligger strax över 1 %.

Läs mer:

Annual report on zoonoses