Mjölkkor

Branschen sätter stort fokus på att säkra en god djuromsorg på gårdarna. Myndigheterna ställer minimikrav på djuromsorgen och mejerierna har ytterligare krav och rekommendationer, vilket bidrar till att djuren har det bra.

Mjölkkor och deras avkommor har en god djur­omsorg i Danmark. I årtionden har branschen arbetat för att förbättra förhållandena för kor och kalvar, bl.a. genom rekommendationer för inredning av kvigstallar, kampanjer för att utrota specifika sjukdomar, förbättring av hälsan och sänkning av dödligheten.

I många år har man investerat rejält i nya och mer djurvänliga stallar. I dag går över 95 % av mjölk­korna fritt i lösdriftstallar och korna har därmed fri tillgång till foder, vatten och vila. Korna kan också få sitt behov av social kontakt och hudvård uppfyllt.

Dansk lagstiftning har strikta minimikrav för djuromsorg, bl.a. vad gäller utrymme för den enskilda kon, tillgång till bra mat, färskt vatten och ett torrt och bekvämt vilområde. Minimikraven ser också till att hänsyn tas till sjuka djur med passning, vård och behandling samt uppställning i sjukbox. Dessutom har mejerierna ett särskilt kvalitets­program där djuromsorgen är en hörnsten. 

Djuromsorgen på danska gårdar utvärderas löpande. Lantbrukaren har det dagliga ansvaret för att djuromsorgen är korrekt för alla djuren. Åtminstone två gånger om året granskar besättningsveterinären djuromsorgen och identifierar områden där djuromsorgen kan förbättras. Myndigheterna genomför djuromsorgskontroller varje år genom att ta stickprov på cirka 5 % av besättningarna och slutligen gör mejerierna kontroller på sitt kvalitetssäkringsprogram genom att besöka alla gårdar minst var tredje år.

Branschen har en positiv inställning till att sprida kunskap om djurens förhållanden, vilket bl.a. sker genom arrangemanget Åbent Landbrug (Öppet lantbruk) i hela Danmark. Alla som är intresserade är välkomna att besöka de olika anläggningarna och lära sig mer om lantbruket. Åbent Landbrug har mer än 80 000 besökare varje år.