Miljö och klimat

Odling av mark och boskapsuppfödning leder till utsläpp av växthusgaserna CO2, metan och kväveoxid. På världsplan står mjölk och nötkött idag för 65 % av utsläppen av växthusgaser från tamdjurssektorn. Klimatavtrycket per liter mjölk eller kg kött beror dock till stor del på hur det produceras. I Danmark har nötkreatursbranschen under många år initierat initiativ för att skapa en mer klimateffektiv nötkreatursuppfödning. Detta har bidragit till att göra danska kor till några av de mest klimateffektiva i världen.

Varför pratar alla om kor när de pratar om klimatet?
Det gör de mest på grund av den metan som kommer från kons rapar och utandningsluft. Kornas unika matsmältning gör att de kan omvandla gräs, hö och majsväxter till mjölk och kött, men samtidigt bildas stora mängder metan i vommen. Metan är en av de främsta orsakerna till utsläpp av växthusgaser från jordbruket. Metan har cirka 25 gånger starkare växthuseffekt än CO2, men metan bryts ner betydligt snabbare än CO2, vilket också bör beaktas. 

Vad använder man kon till?
All livsmedelsproduktion och mänsklig aktivitet påverkar klimatet. När det gäller att beräkna hur klimatvänlig en produktion är, handlar det inte bara om utsläpp av växthusgaser under uppväxten och vid produktion. Det är också viktigt att räkna med vad kon används till förutom biffar, för att få ett helhetsintryck av köttets klimatpåverkan.

Klimateffektiv nötköttsproduktion kräver effektivitet i hela kedjan, från lantbrukaren till kyldisken. Det handlar om att säkerställa ett minimalt slöseri med de resurser som används för produktion av mjölk och kött. Samtidigt är det viktigt att optimera användningen av alla delar från kon. När det gäller utnyttjande och optimering av alla delar av djuret är de danska slakterierna långt framme. Allt optimeras och ingenting slösas bort. I Danmark ger kon inte bara mjölk och biffar, den ger också läder, läkemedel, biodiesel, biogas och andra biprodukter. Dessutom exporterar Danmark många delar av djuret till andra länder, så att alla delar av kon används. 

På så sätt fördelas den totala påverkan mellan många produkter och bidrar till att göra danska kor till några av de mest klimateffektiva i världen.

Läs mer om miljö och klimat på slakteriet.

Läs även om hållbar grisuppfödning

Klimatkött och biologisk mångfald
En analys från Århus universitet i Danmark visar att kött från mjölkkor är mer skonsamt mot klimatet. Den totala belastningen för klimat och miljö är ca en tredjedel lägre vid produktion av kalvar och ungdjur från mjölkraser jämfört med produktion av köttraser. Det beror främst på foderåtgången som i köttdjursproduktionen är högre per kg kött än vid mjölkdjursproduktion. Fodret i köttdjursproduktionen går uteslutande till att göra kalvarna feta.

I mjölkdjursproduktionen finns det dock en extra dimension eftersom det först och främst ska användas för att främja mjölkproduktionen, vilket ökar foderutnyttjandet. Undersökningen visar också att köttproduktion i motsats till mjölkproduktion kan främja biodiversiteten i naturen - dvs. mångfalden av exempelvis växter. Biodiversiteten blir större på fleråriga gräsmarker som betas av idisslande kreatur än på marker med ettåriga grödor som korn, vilket används som foder i mjölkproduktionen.

80 % av nöt- och kalvköttsproduktionen i Danmark är baserad på djur från mjölkproduktionen. Kött från köttkreatur har dock sitt berättigande eftersom köttkreatur betar av och vårdar naturområden och stora gräsarealer som behöver vårdas för att ge en god biodiversitet och miljö.

Läs även om miljö och klimat inom grisproduktion

Tillverkning av foder
Det kräver mycket resurser för att producera foder för boskapsproduktion, och det belastar klimatet i större eller mindre utsträckning. För att minska klimatpåverkan är det därför viktigt vad fodret består av och hur det bäst utnyttjas.

Produktionen av foder är en av de saker som, tillsammans med växthusgasutsläpp, påverkar klimatet mest, och därför är foderutnyttjandet av stor betydelse för produktionens klimatpåverkan. Om foderförbrukningen per kilo kött minskar kommer det också att minska klimatavtrycket per kilo kött.

I Danmark har lantbrukarna genom åren utvecklat odling och fodersammansättning så att foder idag odlas med minsta möjliga klimatpåverkan. Detta beror delvis på att växterna har förbättrats och att odlingsmetoderna har optimerats. På samma sätt har foderinnehållet komponerats så att det utnyttjas på bästa sätt av boskapen.

Vill du veta mer om hur branschen arbetar med hållbarhet? Så läs mer här