Genmodifierade organismer, även kallade GMO, är levande organismer som med hjälp av genteknik har tillförts en ny gen. Det är lagligt att sälja, odla och köpa GMO-livsmedel och -foder i Danmark och EU. Varje enskild sak ska dock godkännas och produkten ska märkas tydligt med att den innehåller GMO.

Genteknik är en teknik som kan användas för att överföra ärftliga egenskaper från en levande organism till en annan. De ärftliga egenskaperna, generna, sitter som pärlor på ett snöre på DNA-molekylen som bildar kromosomerna. Alla levande organismer innehåller gener och DNA. Med genteknik överför man en specifik gen från en organism till en annan.

Generna är ritningar för produktionen av proteiner. Man kan alltså säga att man genom genteknik flyttar mal-len för bildandet av ett bestämt protein från en organism till en annan, på samma sätt som om ritningen för produktionen av en bestämd mutter flyttas från en maskinverkstad till en annan.

Vad säger lagen om GMO?
Genmodifierade livsmedel ska märkas tydligt så att konsumenten har möjlighet att välja bort produkterna. Det gäller både när det är tal om en levande GMO (t.ex. en tomat) eller en produkt som producerats av en GMO (t.ex. ketchup som producerats av genmodifierade tomater).

Genmodifierade organismer eller produkter som producerats av dessa får inte marknadsföras inom EU, såvida man inte har fått marknadsföringstillstånd för varje enskilt tillfälle. Beslutet om marknadsföringstillstånd fattas mot bakgrund av en mycket grundlig riskbedömning som utförs av den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). och det kan endast ges marknadsföringstillstånd om man har kommit fram till att den inte utgör någon risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

Läs mer om GMO: 
Fødevarestyrelsen 
EFSA