Salmonellaövervakning

Alla typer av bestånd i den danska grisproduktionen övervakas för salmonella. Övervakningen säkrar att förekomsten av salmonella förblir på en låg nivå i danskt griskött. Övervakningen av salmonella är riskbaserad, vilket garanterar att de grisbestånd som tidigare har haft utbrott av salmonella övervakas mycket noga.

Förekomsten av salmonella övervakas i alla nivåer i primärproduktionen i dansk grisproduktion. I avels- och förökningsbestånd plockas tio blodprov ut varje månad. Baserat på resultaten beräknas ett index och om index 5 överskrids ska avföringsprover tas för att fastställa vilken typ av salmonella som har gett upphov till reaktionen.

Avels- och förökningsbestånd delas in i A, B och C baserat på proverna.

  • A är bestånd utan tecken på salmonella
  • B är bestånd med fynd av mindre betydelsefulla typer. Det är typer som sällan ger upphov till långvariga problem i beståndet och som sällan ger upphov till infektion hos människor.
  • Beståndet med fynd av salmonella typhimurium, infantis och derby tilldelas status C.

Suggbestånd delas in efter samma kriterier. Övervakningen är riskbaserad. Om ett suggbestånd med A-status levererar grisar till ett slaktbestånd som sedan tilldelas nivå 2 och 3, ska avföringsprover tas för att undersöka om infektionen kan ha kommit från suggbeståndet.

Slakteriet övervakar även salmonellaförekomsten i grisstallarna

Slaktgrisbestånd övervakas med hjälp av köttsaftprover som tas av slakteriet. Köttsaftprovet undersöks beträffande antikroppar mot salmonella och mot bakgrund av köttsaftproverna beräknas ett slaktgrisindex. Bestånd med index över 65 tilldelas nivå 3. Grisar från dessa bestånd ska särslaktas med förhöjd hygienisk övervakning eller slaktas med efterföljande tvätt med varmt vatten (VVS).
Bestånd med index mellan 40 och 65 tilldelas nivå 2.
Slaktgrisar i nivå 2 eller 3 avräknas med ett lägre pris.

Mellan 1 och 1,5 procent av bestånden är i nivå 3, och 2 till 3 procent av bestånden är i nivå 2.

Relevanta länkar: 
SEGES, Videncenter for Svineproduktion  
Fødevarestyrelsen