I den danska grisproduktionen finns en hög livsmedelssäkerhet. Det beror på en strikt kontroll där både slakterierna själva och myndigheterna varje dag kontrollerar bl.a. hygien och bakterieförekomst utför stickprov för restämnen.

Slakteriernas egenkontroll spelar en avgörande roll för upprätthållandet av en hög livsmedelssäkerhet. Dessutom spelar myndigheterna en viktig roll. Den offentliga veterinärkontrollen kontrollerar t.ex. alla slaktkroppar efter slakt. Vid kontrollen säkras att endast friska delar från friska djur godkänns för konsumtion. Denna kontroll omfattar även stickprovskontroller för oönskade restkoncentrationer i köttet av t.ex. medicinrester, olagliga hormoner, besprutningsmedelsrester och tungmetaller.

Danmark har en mycket låg salmonellaförekomst som ligger strax över 1 procent. Den låga nivån beror på en mycket god hygien på slakterierna som kontrolleras löpande och är ett målriktat program för salmonellaövervakning som har funnits sedan 1993.

Läs mer