Sedan 1980-taler har den danska grisbranschen haft fokus på lösgående suggor. Den pågående utvecklingen av nya stallsystem är en viktig del av detta. Sedan 1998 har den danska lagstiftningen krävt att suggor i dräktighetsstallarna ska vara lösgående. 2013 kom det även en EU-lag om denna punkt.

Sedan slutet av 1980-talet har den danska grisbranschen arbetat med utvecklandet av stallsystem för lösgående suggor. Till en början var det fokus på lösgående dräktiga suggor eftersom det först kom en dansk lag som från 1 januari 1998 krävde att suggor ska vara lösa i alla nya dräktighetsstallar, och sedan en EU-lag som från 2 januari 2013 krävde lösa suggor i alla dräktighetsstallar i EU.

2014 kom ännu en dansk speciallag som kräver lösa suggor i löpavdelningen, där suggorna befruktas, i nya stallar som byggts efter 1 januari 2015 och i alla stallar från 2035. I förhållande till lösa suggor i stallet där suggorna föder, är branschens egen målsättning att 10 procent av suggorna i stallet ska vara lösa under digivningsperioden år 2020.