Antibiotika

Antibiotika används för att behandla sjuka grisar och en veterinär ska anvisa om att använda det. I Danmark övervakas antibiotikaanvändningen noga i registret VETSTAT. Statistik därifrån visar att användningen av antibiotika till grisar har sjunkit de senaste 20 åren – även om produktionen av grisar har stigit.

Antibiotika används för att behandla sjuka djur. I Danmark är det förbjudet att behandla i förebyggande syfte, men om en sjukdom har brutit ut i en grupp djur och infektionen sprider sig från djur till djur, så är det tillåtet att behandla hela gruppen.

Antibiotika får endast användas efter en veterinärs rekommendation och endast för de sjukdomar och djurgrupper som veterinären har beskrivit.

Antibiotikaanvändningen registreras i VETSTAT

Antibiotika-användningen per bestånd och djurgrupp registreras i Danmark i VETSTAT. VETSTAT gör det möjligt att föra statistik över användningen per djurart, åldersgrupp och diagnosgrupp. Informationen i VETSTAT används för att övervaka antibiotika-användningen danska bestånd. Fødevarestyrelsen har satt upp en gräns för ett så kallat "Gult kort". Bestånd som överskrider denna gräns åläggs att sänka användningen och kan även åläggas andra begränsningar för användning och produktion.

Konstant insats för att sänka antibiotikaanvändningen

Antibiotika-användningen för grisar i Danmark är låg ur ett internationellt perspektiv och har dessutom sjunkit de senaste 20 åren.

Användningen av kritiskt viktig antibiotika för människor, som cefalosporiner och fluorokinoloner, lyder under strikta restriktioner och användningen för grisar är i princip obefintlig, liksom i Sverige. I de flesta europeiska länder ser situationen dock annorlunda ut. Detta avspeglar sig också i en låg nivå av resistens mot dessa viktiga antibiotika i bakterier från danska grisar.

Man undersöker årligen ca 20 000 prover från grisar för antibiotikarester. Rester påträffas i mellan 0 och 3 prover per år. Detta är långt under vad som finns i många andra länder.

Under många år har Danmark gjort stora insatser för att minska användningen av antibiotika i tamdjursuppfödningen. Faktum är att Danmark är ett av de länder som har lägst antibiotikaanvändning i grisuppfödningen.

Läs mer om den danska utvecklingen här.

Antibiotikaanvändning för tamdjur

22 års målmedvetna insatser från framför allt grisuppfödare har gett resultat. Den totala antibiotikaanvändningen under 2017 var 49 procent lägre jämfört med 1994. Anledning till att man lyckats är en kombination av lagstiftning, noggranna kontroller och en bred uppslutning bland grisuppfödarna. Under 2019 användes 2,8 gram antibiotika för att föda upp en slaktgris. Det är en minskning med 33 % sedan 2009.

 

Relevanta länkar: 

Fødevarestyrelsen
Antibiotikaanvändning för tamdjur
EU framhäver dansk antibiotikainsats
Användningen av antibiotika på rekordlåga nivåer i Danmark
Danska grisar får mindre antibiotika
Nya striktare antibiotikaregler
DANMAP