Foto: Landbrug og Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Avtal om grön omställning på plats

Den 4 oktober 2021 var avtalet om grön omställning av danskt jordbruk klart. Det blev ett brett avtal som ingicks av de politiska partierna: Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance samt Kristendemokraterne.

Avtalet ska stödja den gröna omställningen
Avtalets centrala budskap är att se till att jordbruket gör sitt för att Danmark ska minska sitt klimattryck med 70 % till 2030 och vara helt klimatneutrala till 2050. Avtalet sätter också ramvillkoren för hur livsmedels- och jordbrukssektorn i Danmark ska lyckas uppnå jordbruksavtalets mål på 55-65 % minskning år 2030, jämfört med utsläppsnivåerna 1990. Fokus ligger särskilt på branschens vidareutveckling, säkra gröna investeringar, forskning samt övergången till ett mer klimat- och miljövänligt jordbruk som samtidigt är ekonomiskt hållbart. Detta ska bidra till att säkerställa både befintliga jobb och att det blir fler på sikt.

Fokusområden för att säkerställa jordbrukets gröna framtid

  1. Jordbruket ska utvecklas, inte avvecklas.
  2. Jordbruket ska ställas om så att det blir mer klimat- och miljövänligt. Samtidigt ska det vara ekonomiskt hållbart.
  3. Jordbrukets utsläpp av växthusgaser måste minska så mycket som möjligt. Hänsyn ska tas till en fortsatt hållbar utveckling av branschen, danska jordbrukets konkurrenskraft, sunda offentliga finanser, sysselsättning, sammanhållning och social balans.
  4. Utsläpp av näringsämnen måste minska för att förbättra vattenmiljön.
  5. Jordbruksproduktionen måste ta hänsyn till naturen och den biologiska mångfalden.
  6. Hållbara ramvillkor och att behålla jobben i hela landet ska säkerställas för jordbruket.
  7. Jordbruket ska fortsätta skapa arbetstillfällen och bidra till att producera bra, hälsosamma, klimat- och miljövänliga samt säkra livsmedel. Därigenom ska det behålla sin avgörande ställning inom dansk export.

Avtalets huvudpunkter och utmaningar
Jordbruksavtalet kommer dock fortfarande med obesvarade frågor. Sammantaget visar avtalet hur jordbruket kan minska utsläppen av växthusgaser med upp till 7,4 miljoner ton koldioxid till 2030. De konkreta initiativen i avtalet säkerställer dock bara en minskning av växthusgasutsläppen med 1,9 miljoner ton CO2 fram till 2030. Ambitionen är att uppnå sänkningar på 8 miljoner ton CO2 år 2030.Avtalet ska också stödja utvecklingen av ny tekniska lösningar för ytterligare sänk-ningarav utsläppen. 575 miljoner danska kronor avsätts för utveckling av ny teknik. Ca 3,8 miljarder danska kronor i statliga medel kommer att satsas på jordbrukets gröna omställning.

Positiva tongångar från Landbrug & Fødevarer
- Det är bra att partierna har prioriterat mer pengar till gröna investeringar, så att vi säkerställer en reell och förbättrad klimatinsats snarare än en ren omfördelning av befintliga medel. För att vara helt ärliga tycker vi att det är synd att frivillig avsättning av låglänt mark fortfarande delvis finansieras med EU-medel. Vi fick det sänkt från nästan tre miljarder till knappt en miljard. Men självklart hade jag gärna sett att sista siffran var en rund nolla, säger Søren Søndergaard, ordförande för Landbrug & Fødevarer.

Den danska livsmedelsbranschen har som mål att vara CO2-neutral 2050. I nära samarbete med politiker, forskare och andra intressenter i Danmark och i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling kommer Danmark att bidra till att bana väg för ekonomiska och hållbara medel till en klimatneutral livsmedelsproduktion. Landbrug & Fødevarer presenterade målet redan 2019.

Det klimatneutrala målet ska uppnås i samarbete med intressenter i Danmark och kommer att kräva betydande investeringar inom forskning och utveckling. För närvarande pågår forskningsprojekt för att studera möjligheterna att ta lågliggande jordbruksmark och kolrika jordar ur produktion för att minska utsläppen av växthusgaser. Dessutom kan ny teknik minska utsläppen från gris-enheter och stall.

Fakta om Landbrug & Fødevarers klimatmål 2050:

1) Vi arbetar i marken – Inom växtproduktionen finns den största sänkningspotentialen.
2) Vi arbetar med energi – Biogasanläggningar omvandlar gödsel och organiska restprodukter till energi och miljövänlig gödning samt minskar utsläppen av metan och lustgas.
3) Vi jobbar i koststallet – Genom att tillsätta fett i kornas foder bildas mindre metan i kons mage. Därmed kommer djuren att släppa ut mindre metan när de rapar och fiser i koststallet och ute i markerna.
4) Vi jobbar i grisstallet – Insatser som förändrar gödselhanteringen kan minska utsläppen från grisstallen. Enbart frekvent utslussning från slaktgrisstallen kan minska utsläppen från stallen med ca 22 %.

Läs mer: Klimatneutrala livsmedel 2050  

Foto: Landbrug & Fødevarer
Søren Søndergaard
Ordförande, Landbrug & Fødevarer